Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Walne zgromadzenie członków UTW – 27 luty 2014 rok

Całości zebrania przewodniczyła kol. Janina Szul.Prezes naszego Stowarzyszenia p. Krystyna Frąszczak złożyła sprawozdanie z ostatnich trzech lat działalności UTW. Wystąpiła również przew. Komisji Rewizyjnej ze swoimi wnioskami. Po uzyskaniu absolutorium Zarząd UTW rozwiązał się. Ogółowi zgromadzenia zostały przedstawione drobne poprawki jakie uwzględniono w Statucie Stowarzyszenia, które zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie odbyły się jawne wybory przeprowadzone […]