Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Walne zgromadzenie członków UTW – 27 luty 2014 rok

Całości zebrania przewodniczyła kol. Janina Szul.
Prezes naszego Stowarzyszenia p. Krystyna Frąszczak złożyła sprawozdanie z ostatnich trzech lat działalności UTW. Wystąpiła również przew. Komisji Rewizyjnej ze swoimi wnioskami. Po uzyskaniu absolutorium Zarząd UTW rozwiązał się. Ogółowi zgromadzenia zostały przedstawione drobne poprawki jakie uwzględniono w Statucie Stowarzyszenia, które zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie odbyły się jawne wybory przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej UTW. Komisja Uchwał i wniosków przedstawiła swoje propozycje, z którymi zgodzili się wszyscy obecni na sali. Ukonstytuował się nowy Zarząd, którego prezesem została dalej koleżanka Krystyna Frąszczak.
Jako, że 27 luty był tłustym czwartkiem po zakończeniu obrad przenieśliśmy się do kawiarenki PWSZ na wspaniałe pączki i herbatkę.